Categorieën
Duurzaamheid

Aanzet tot een uitvoeringsplan

AANZET TOT EEN UITVOERINGSPLAN 28 december 2021

Het onderzoeksrapport Krimwijk Duurzaam!, van 24 juni 2021, richt zich op kleinschalige maatregelen waarmee individuele woningeigenaren verduurzaming kunnen starten.

Op basis van dit rapport gaven tot nu toe 46 inwoners aan interesse te hebben in één van de twee aangegeven direct toepasbare technieken:

1. PVT-installatie – panelen die zowel stroom opwekken als warmte met een warmtepomp. In combinatie met goede isolatie en Lage-Temperatuur-Verwarming (LTV) wordt het gasverbruik voor verwarming praktisch tot nul gereduceerd.

2. Bodemwarmtebron met een gesloten lus en een warmtepomp. Hiermee wordt samen met LTV het gasverbruik voor verwarming nihil. In combinatie met PV-panelen wordt ook een groot deel van het stroomverbruik gecompenseerd.

De Gemeente Voorschoten heeft met grote belangstelling kennis genomen van het rapport. Op 16 december 2021 stelde de Gemeenteraad de Transitievisie Warmte 1.0 vast. Daarin is de Krimwijk een van de drie wijken waar “de gemeente samen met bewoners wil kijken of er mogelijkheden zijn om over te stappen van aardgas naar een duurzame warmtebron”.

De betrokkenheid van de Gemeente Voorschoten sluit aan op onze aanzet tot een uitvoeringsplan. Dit zal onder meer de volgende punten bevatten:

1. In de wijk uit te voeren isolatieverbeteringen en de kwantificering daarvan;

2. Mogelijke combinaties van PVT en Bodemwarmtebronnen in clusters;

3. Kwantificering van de hiermee te bereiken vermindering van de CO2-uitstoot;

4. Kwantificering van deze vergelijkingen, stappenplan voor implementatie en voorstellen voor financiering.

Verder overwegen wij een verkennende toets van de twee in het rapport gedefinieerde technieken voor combinatie andere mogelijke warmtebronnen zoals hybride installaties, 

all-electric, buurtbatterijen in combinatie met PV, KWO, TEO met een lokaal warmtedistributienet, WarmtelinQ+

De Belangenvereniging Krimwijk ontving van de Provincie Zuid-Holland 50% subsidie voor het onderzoeksrapport. De andere 50% is gefinancierd door de leden van de Belangenvereniging.

Het vervaardigen van het Uitvoeringsplan zal echter een veel groter budget vergen dan dat van het onderzoeksrapport. Dat gaat de draagkracht van onze leden ruim te boven. 

De Belangenvereniging treedt graag met de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Voorschoten in gesprek om te kijken op welke wijze de volgende stap van ons initiatief vorm moet krijgen.

Namens de Werkgroep Krimwijk Duurzaam!: 

Henk Vasmel, Ton van Dril, Wiet Schiethart, Constant Thunnissen.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging Krimwijk: 

Constant Thunnissen-voorzitter, Harm Wijsman-secretaris, Baljé Webers-penningmeester, Mathijs Pongers-bestuurslid strategie, Wiet Schiethart-bestuurslid projecten.


Categorieën
Duurzaamheid

De Participatiecoalitie

Ervaringen van een aantal Burgerinitiatieven in de warmtetransitie. Twintig praktische tips om een initiatief beter te laten slagen.

Download Bewonersinitiatieven Participatierapport hier

Categorieën
Duurzaamheid

Isolatie

Wat je niet kwijt raakt, hoef je niet op te wekken.

In dit bulletin tips en adressen van isolatiespecialisten.

Werkgroep Bulletin no 6. Voorschoten, 22 februari 2021


Beste deelnemers aan het onderzoek Krimwijk Duurzaam!

In dit bulletin geven wij u aan welke leveranciers u kunt vragen een offerte uit te brengen voor uw isolatiewerkzaamheden. Er is een nieuwe regeling vanaf 1 januari 2021 waarbij één isolatiemaatregel gecombineeerd kan worden met bijvoorbeeld PVT-panelen, een bodemwarmtepomp e.d. De link:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

De voorwaarden zijn:

 • Kiest u voor 1 isolatiemaatregel, dan moet u daarna nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn of u kunt kiezen voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
 • Als u HR++ glas en Triple glas combineert dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 10m2 zijn. U ontvangt voor maximaal 45m2 subsidie. Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als u bij HR++glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, u telt het aantal m2 dan bij het glas op.
 • Voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
 • Bij de toepassing van HR++ glas of Triple glas moet dit ter vervanging van bestaand glas zijn.
 • Bij de toepassing van Triple-glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
 • Alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
 • Kiest u bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie, spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR, dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.
 • De uitvoering is gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen.
 • U vraagt maximaal 12 maanden na uitvoering van de eerste (isolatie)maatregel subsidie aan.
 • U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) heeft ontvangen.

De isolatiebedrijven:

 • Pluimers B.V.
  Wattstraat 11, 7461AB Rijssen.
  Alle isolaties.
  jpongers@pluimers.nl t.a.v. Jan-Hendrik Pongers tel. +31 548 516 225
 • Grimbergen
  Meer en Duin 54e, 2163HC Lisse.
  Geen glas en dak.
  info@grimbergenisolatie.nl t.a.v. Ben Ligtenberg tel. 0252 – 25 80 20
 • Isolatiespecialist.nl
  Nijverheidstraat 5, 2751 GR Moerkapelle.
  Geen glas en dak.
  info@isolatiespecialist.nl t.a.v. Jennifer Laros tel. 0182 – 760901

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar: belangenverenigingkrimwijk@gmail.com

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam!

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Peter Springintveld – Constant Thunnissen – Henk Vasmel

Categorieën
Duurzaamheid

Duurzaam Bulletin nr:8

Beste Krimwijkbewoners, 

Het is inmiddels zonneklaar dat de tijd van afwachten voorbij is.  

De gasprijs gaat door het dak.  

Niet investeren in verduurzaming is geld door je schoorsteen de buitenlucht in blazen.  Het aan u verstrekt rapport schetst de mogelijkheden tot geld sparen met verduurzaming. 

Op 6 september j.l. hebben wij in het Bondsgebouw het rapport toegelicht. De insteek is om op zo kort mogelijke termijn met per huis direct toepasbare en  beproefde technieken u mogelijk te maken uw huis praktisch energieneutraal te krijgen. 

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat u vandaag kunt beginnen. Dat is mogelijk door de wonderbare werking van de warmtepomp: je stopt er één eenheid  energie in en je krijgt daar vier eenheden vo0r terug. Dus ook al doet u niets aan isolatie,  dan nog bespaart het verwarmen van uw huis met een warmtepomp ongeveer 75% gas. 

Met alleen het rapport komen we niet verder. Daar is een uitvoeringsplan voor nodig. 

In het uitvoeringsplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Per huis de staat van isolatie en de daarmee samenhangende warmtevraag inventariseren.
 2. Inventarisatie van de per huis meest geschikte toepassing voor opwekking van warmte.
 3. Het combineren van gelijksoortige installaties en de gebundelde koopkracht van de wijk  gebruiken om betere voorwaarden te verkrijgen. 
 4. Door een gedegen uitvoeringsplan te presenteren de wijk als proefwijk aangemerkt te  krijgen waardoor extra subsidie mogelijk is. 

Het laatste punt geeft duidelijk aan dat het een wijkbreed initiatief moet zijn. De provincie heeft ons laten weten dat zij wederom bereid zijn om het uitvoeringsplan  financieel te steunen. 

Maar daar moet dan wel het merendeel van de wijk achter staan. 

Het is dus belangrijk om het bijgevoegde interesseformulier in te vullen en aan ons te  retourneren.  

Nogmaals, u verplicht zich daardoor tot niets.  

We hopen natuurlijk wel dat u een reële inschatting maakt. 

Wij stellen het op prijs als u dat voor 1 december a.s. doet. 

Met vriendelijke groet, de werkgroep Krimwijk Duurzaam! 

Ton van Dril – Wiet Schiethart – Constant Thunnissen – Henk Vasmel